MaxiTicket
Trnafský festival
piatok
15
jún
Trnafský festival
ŠAM City Arena, Trnava
Vstupenky
Marie Rottrová / Trnava
štvrtok
7
jún
Marie Rottrová / Trnava
Amfík, Trnava
Vstupenky
KUBO muzikál
nedeľa
3
jún
KUBO muzikál
Amfík, Trnava
Vstupenky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - predaj vstupeniek

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou IFNE Software, s.r.o., so sídlom: Chorvátska 113/191, 900 81 Šenkvice, IČO: 35 868 813, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29968/B (ďalej len „IFNE“) na strane druhej (ďalej len „VOP“).

1 Definícia pojmov 

1.1 IFNE je prevádzkovateľom graficky orientovaného sieťového riešenia MaxiTicket na predaj vstupeniek a správu štadiónov, kultúrnych centier, alebo podujatí na Slovensku a v krajinách Európy (ďalej len „MaxiTicket“).

1.2 IFNE je oprávnené na základe dohody so zmluvnými partnermi (ďalej len „usporiadateľ“) využívajúcimi systém MaxiTicket na správu svojich podujatí, na tieto podujatia zaradené v systéme MaxiTicket zabezpečovať predaj vstupeniek prostredníctvom systému MaxiTicket konečným záujemcom (návštevníkom), a to v mene usporiadateľa a na jeho účet.

1.3 Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a elektronickú distribúciu vstupeniek na svoje podujatia využíva systém MaxiTicket.

1.4 Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom systému MaxiTicket. Podujatia organizuje a usporadúva usporiadateľ (ďalej len „podujatie“).

1.5 Vstupenka je cenina a zároveň potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi spravidla jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa.

Vstupenka obsahuje: názov, dátum, čas začiatku a miesto konania podujatia, presný popis miesta sedenia ak je toto určené, cenu vstupenky, čiarový kód, alebo QR kód s unikátnym číslom vstupenky, identifikáciu usporiadateľa podujatia a prípadný ochranný prvok ak je tento súčasťou vstupenky.

1.6 Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom systému MaxiTicket, cez internetovú stránku  www.maxiticket.sk, internetovú stránku Usporiadateľa alebo cez partnerské webové stránky, alebo v predajni usporiadateľa.

1.7 Typy vstupenky

1.7.1 papierová vstupenka s ochrannými prvkami (ďalej ako „vstupenka“) je štandardná vstupenka vystavená systémom MaxiTicket a doručená majiteľovi vstupenky kuriérom alebo poštou. Náklady na poštovné a balné znáša majiteľ vstupenky. Majiteľovi vstupenky sú tieto náklady zarátané do celkovej ceny objednávky po označení príslušnej voľby v kolónke spôsob doručenia.

1.7.2 ticket@home je elektronická forma vstupenky s 2D čiarovým kódom bez ochranných prvkov (ďalej ako „ticket@home“) doručená majiteľovi vstupenky na e-mailovú adresu alebo prístupná majiteľovi vstupenky na stiahnutie z internetovej stránky po zadaní emailovej adresy a užívateľského hesla, ktoré sú majiteľovi vstupenky poskytnuté po zaplatení ceny vstupenky. ticket@home je vytlačená majiteľom vstupenky v jeho vlastnej réžii.

1.7.3. ticket2mobile s 2D čiarovým kódom uložená v mobilnom telefóne (ďalej ako „ticket2mobile“) je elektronická vstupenka ulžená v mobinom telefóne alebo tablete majiteľa vstupenky.

Dostupnosť jednotlivých druhov vstupeniek závisí od konkrétneho podujatia a možností usporiadateľa.


 

2 Úvodné ustanovenia

2.1 IFNE na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa, a zároveň v mene usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek. Uhradením ceny vstupenky prostredníctvom internetovej stránky  www.maxiticket.sk­ vstupuje majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia.

2.2 IFNE nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie podujatia. Právny vzťah medzi usporiadateľom podujatia a majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného podujatia, prípadne pokyny usporiadateľa.

2.3 Zodpovednosť za zverejnenie informácie o zmene alebo rušení podujatia má usporiadateľ, ktorý túto skutočnosť uverejnení na jeho internetovej stránke.


 

3 Platba za vstupenky

3.1 V prípade internetového nákupu je možné konečnú, resp. výslednú cenu vybraných vstupeniek uhradiť platobnou kartou prostredníctvom služby eCard, alebo Cardpay (platba cez virtuálny POS terminál VÚB banky, alebo Tatrabanky). Platbu je možné realizovať platobnou kartou VISA alebo EUROCARD/MASTERCARD, vydanou ktoroukoľvek bankovou inštitúciou.

3.2 V prípade nákupu v predajni je možné platiť hotovosťou alebo platobnou kartou společností VISA a EUROCARD/MASTERCARD.

3.3 Firemná klientela môže platiť bankovým prevodom na základe faktúry.

3.4 Systém MaxiTicket zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia v mene a na účet usporiadateľa podujatia, kúpou vstupenky ste vstúpili do právneho vzťahu - zmluvy na uskutočnenie podujatia - priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v platnom znení: "Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote." 

Spoločnosť IFNE nie je oprávnená akceptovať vrátenie už zaplatenej sumy za vstupenku a to ani v prípade žiadosti o vrátenie zaplatenej sumy za nevyužitú vstupenku.

3.5 V prípade zrušenia Podujatia bude majiteľ vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.maxiticket.sk informovaný v sekcii „Zmeny termínov“ o postupe vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.


 

4 Spôsob dodania vstupeniek a dodacie podmienky pre predaj na internete

4.1 V nákupnom košíku je možné si vybrať z nasledovných spôsobov dodania vstupenky:

4.1.1 poštou doporučene, pričom poštový poplatok bude účtovaný v plnej výške majiteľovi vstupenky. Aktuálna výška poštovného je vždy uvedená ako spracovateľský poplatok. Vstupenky budú majiteľovi vstupenky zaslané usporiadateľom v lehote do 2 pracovných dní od realizácie platby na adresu uvedenú pri nákupe vstupeniek.

4.1.2 internetové doručenie na email majiteľa vstupenky ako ticket@home alebo ticket2mobile. Aktuálna výška poplatku, ak je tento usporiadateľom vyžadovaný, je vždy uvedená ako spracovateľský poplatok. Vstupenky budú majiteľovi vstupenky zaslané v lehote do 24 hodín od realizácie platby na emailovú adresu uvedenú pri nákupe vstupeniek.

4.1.3 V prípade permanentiek si kupujúci vymení voucher získaný pri internetovom predaji za permanentku v pokladni usporiadateľa.

4.2 IFNE a usporiadateľ nenesie zodpovednosť:

4.2.1 za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

4.2.2 za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty,

4.2.3 za nedodanie objednaných vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy majiteľom vstupenky

4.2.4 za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.


 

5 Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa podujatie uskutočňuje, stráca vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť, pokiaľ nie je usporiadateľom výslovne stanovené v prípade konkrétneho podujatia inak.

5.2 Majiteľ vstupenky kúpou vstupenky vstupuje do zmluvného vzťahu s usporiadateľom daného podujatia. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi usporiadateľa v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

5.3 Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku, ticket@home alebo ticket2mobile a údaje na nej okamžite po doručení alebo prevzatí. Prípadné chyby môže majiteľ vstupenky bezodkladne namietať postupom podľa bodu 6 týchto VOP.


 

6 Reklamačný poriadok

6.1 V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky objednané podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti IFNE alebo u usporiadateľa reklamovať. Reklamáciu môže vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu support@maxiticket.sk, písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu usporiadateľa alebo osobne na predajnom mieste usporiadateľa, na ktorom bola vstupenka zakúpená.


 

7. Zodpovednosť

7.1 IFNE a usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľom vstupenky náhradnú vstupenku.


 

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

8.1 V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov majiteľ vstupenky dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy usporiadateľa na účely poskytnutia služieb. Poskytnuté osobné údaje bude využívať usporiadateľ výhradne na plnenie vyplývajúce z kúpy vstupenky, na uplatnenie možnosti vrátenia vstupného a na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými budú informovať majiteľa vstupenky o ponuke svojich výrobkov a služieb. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.

8.2 Usporiadateľ nevyužíva osobné údaje poskytnuté majiteľom vstupenky a tieto slúžia iba a výhradne pre účely usporiadateľa.

8.3 Majiteľom vstupenky udelený súhlas môže majiteľ vstupenky odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované usporiadateľom v rozpore s udeleným súhlasom.

8.4 Zakúpením vstupenky berie majiteľ vstupenky na vedomie a súhlasí s možným vyhotovovaním jeho biometrických snímkov tváre pri prechode turniketom.


 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 IFNE je oprávnená jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov doplnenia chýbajúcich podmienok, alebo zmeny legislatívy Slovenskej republiky. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese  www.maxiticket.sk.

9.2 Návštevník a/alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie v systéme MaxiTicket súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení kúpy vstupeniek plne oboznámený a akceptoval ich.

9.3 Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Ing. Radovan Viglaský
Výkonný riaditeľ

IFNE Software, s.r.o., so sídlom: Chorvátska 113/191, 900 81 Šenkvice, IČO: 35 868 813

www.maxiticket.sk